CA020V487M04 | BREMAS ERSCE

CA020V487M04

Datasheet

datasheet-CA020V487M04.pdf - [ 1,008 KB - ]

2D Drawing

cav2_12-26_3b.pdf - [ 139 KB - ]

3D Drawing

cav2_12_26_3b_p.stp - [ 3 MB - ]