CA012V542C01 | BREMAS ERSCE

CA012V542C01

Datasheet

datasheet-CA012V542C01.pdf - [ 991 KB - ]

2D Drawing

cav2_12-26_1b.pdf - [ 103 KB - ]

3D Drawing

cav2_12_26_1b_p.stp - [ 2 MB - ]