CA0120009R02V | BREMAS ERSCE

CA0120009R02V

Datasheet

datasheet-CA0120009R02V.pdf - [ 608 KB - ]

2D Drawing

cav2_12-26_4b.pdf - [ 156 KB - ]

3D Drawing

cav2_12_26_4b_p.stp - [ 4 MB - ]